Bibliography

Veeco CNT ALD customers are at the leading edge of ALD research around the world resulting in more publications than on any other commercial ALD platforms.

Optional - Enter a keyword or phrase to search for:

Author(s): Zhao, Jing, Chen, Wei, Meng, Jianling, Yu, Hua, Liao, Mengzhou, Zhu, Jianqi, Yang, Rong, Shi, Dongxia and Zhang, Guangyu

Published: 2016

Web link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aelm.201500379/full

Author(s): Min-Kyu Son, Ludmilla Steier, Marcel Schreier, Matthew T. Mayer, Jingshan Luo, Michael Gratzel

Published: 2017

Web link: http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/ee/c6ee03613a

Author(s): Karaduman, Irmak, Barin, �zlem, �zer, Metin and Acar, Selim

Published: 2016

Web link: http://link.springer.com/10.1007/s11664-016-4480-y

Author(s): Miranda, Enrique: Jimenez, David: Sune, Jordi: O'Connor, Eamon: Monaghan, Scott: Povey, Ian: Cherkaoui, Karim: Hurley, Paul Kennedy

Published: 2013

Web link: http://link.aip.org/link/JVTBD9/v31/i1/p01A107/s1&Agg=doi

Author(s): Kim, Dong Wook, Riha, Shannon C, DeMarco, Erica J, Martinson, Alex B F, Farha, Omar K and Hupp, Joseph T

Published: 2014

Web link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn503869n

Author(s): Kiravittaya, S, Lee, H S, Balet, L, Li, L H, Francardi, M, Gerardino, A, Fiore, A, Rastelli, A and Schmidt, O G

Published: 2011

Web link: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5734200

Author(s): Guziewicz, M, Jung, W., Kruszka, R, Domagala, J, Piotrowska, Ania, Go?aszewska, K, Wachnicki, L, Guziewicz, E and Godlewski, M

Published: 2012

Web link: http://www.scientific.net/MSF.717-720.1323

Author(s): Ozgit-Akgun, Cagla: Kayaci, Fatma: Donmez, Inci: Uyar, Tamer: Biyikli, Necmi

Published: 2012

Web link: http://doi.wiley.com/10.1111/jace.12030

Author(s): Hong, Jinhua, Hu, Zhixin, Probert, Matt, Li, Kun, Lv, Danhui, Yang, Xinan, Gu, Lin, Mao, Nannan, Feng, Qingliang, Xie, Liming, Zhang, Jin, Wu, Dianzhong, Zhang, Zhiyong, Jin, Chuanhong, Ji, Wei, Zhang, Xixiang, Yuan, Jun and Zhang, Ze

Published: 2015

Web link: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ncomms7293